EN NL

Code Sociale Ondernemingen

Not For Sale Nederland geeft slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op de toekomst. In onze restaurants worden leerwerktrajecten aangeboden die de afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving verkleinen. We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat onze restaurants sociale ondernemingen zijn en we volgen hiervoor de Code Sociale Ondernemingen. We leggen graag uit was onze missie en visie precies is, wat we willen bereiken, hoe we dat meten en wie hierbij betrokken zijn.

Missie en visie

In onze statuten, die hier te downloaden zijn, staat in artikel 2 lid:

De Stichting heeft ten doel het wereldwijd opzetten en begeleiden van projecten, waaronder onderwijs, voor personen en instellingen in de strijd tegen slavernij en schendingen van mensenrechten. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle activiteiten die in verband staan of bevorderlijk kunnen zijn voor liefdadige doelstellingen en liefdadigheidsactiviteiten, en al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statuten zijn meestal heel algemeen geformuleerd, zodat je bij uitbreiding van de activiteiten, nog alle kanten op kunt zonder direct een statutenwijziging te hoeven door voeren. De missie van Not For Sale Nederland is als volgt:

We creëren een nieuw perspectief op het leven van degenen die zijn uitgebuit. We herstellen hun waardigheid door training, opleiding en de mogelijkheid om werkervaring op te doen in onze sociale ondernemingen. Ons doel is om hen tools te geven om verder te bouwen aan een nieuwe toekomst. We doen dit met de hoogste kwaliteitsstandard op een financiële en duurzame manier. Dignita is succesvol wanneer onze cursisten waardig naar de toekomst kunnen kijken en een nieuw perspectief op de toekomst.

De visie die hierachter ligt is dat Not For Sale graag meerdere Dignita-vestigingen in binnen- en buitenland wil openen. Op deze manier komen meer trainingsplekken beschikbaar voor de slachtoffers. Op de lange termijn wil de stichting het concept uitbreiden naar de thuislanden van veel slachtoffers. Zo kunnen problemen waardoor mensen kwetsbaar zijn voor uitbuiting en slavernij bij de bron worden aangepakt.

De statuten van Not For Sale Holding BV kunt u hier downloaden.

Theory of Change

Welke verandering we bij Not For Sale bewerkstelligen, kunt u vinden in onze Theory of Change. De drie belangrijkste pijlers uit de Theory of change zijn; waardigheid (Dignity), zelfvertrouwen (Confidence) en zelfstandigheid (Independence).

Social impact

Het meten van onze social impact doen we aan de hand van vragenlijsten, die steeds aan het begin en aan het einde van iedere module worden afgenomen bij de trainee zelf en bij de betrokken begeleider. Hiernaast monitoren we de voortgang van uitgestroomde trainees.

De meetinstrumenten die we gebruiken voor onze social impact zijn:

Tools

 • Vragenlijsten trainee over persoonlijke ontwikkeling
 • Vragenlijsten trainer/begeleider over ontwikkeling trainee
 • Database voortgang van uitstroom/doorstroom trainees
 • Evaluatiegesprekken met trainee en professionele coach

Gewenste effecten en indicatoren daarvoor

 • Groei arbeidsvaardigheden
  • Groei praktische vaardigheden (skills, kennis, tempo)
 • Groei professionaliteit
  • Groei verantwoordelijkheidsgevoel: punctualiteit tijdens lessen en werk
  • Groei participatie (aanwezigheid + goed voorbereid) tijdens de les en werk
 • Groei zelfstandigheid en sociaal leven
  • Agenda beheren, zelfredzaamheid/zelfstandig reizen
  • Toename sociale contacten en sociale activiteiten
 • Groei zelfvertrouwen
  • Zichzelf meer van waarde schatten, zich zeker voelen
 • Groei eigenwaarde
  • Mening geven, zichzelf meer durven te uiten tijdens les en werk en in privé, zich krachtig voelen

Meetmomenten

 • Fase 1
  • Nulmeting start training
  • Meting eind training fase 1 (4 weken)
 • Fase 2
  • Meting start training 2A
  • Meting eind training 2A (12 weken)
  • Meting eind training 2B (12 weken)
  • Meting eind training 2C (12 weken)
 • Fase 3
  • Meting start stage/leerwerktraject
  • Meting einde stage/leerwerktraject (12 weken)
 • Fase 4
  • Evaluatiegesprekken iedere 6 maanden tot 3 jaar na doorlopen trainingsprogramma

Klik hier voor de meest recente resultaten.

 

Stakeholders

De volgende stakeholders zijn te onderscheiden bij Not For Sale Nederland:

 • De trainees
 • Gasten bij Dignita
 • Personeel
 • Hulpverlenende instanties slachtoffers mensenhandel
 • Donateurs
 • Gemeente Amsterdam
 • Fondsen
 • De raad van toezicht

In de stakeholdersanalyse hieronder zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld. De stakeholders zijn weergeven in een tabel die ingedeeld is op basis van mate van invloed en belangrijkheid van de stakeholders. De indeling is bepaald door de categorieën: beïnvloeder (1), sleutelfiguur (2), toeschouwer (3) en belanghebbende (4). De indeling van de stakeholders bepaalt de omgangs- en communicatiewijze.

Mate van belang
Mate van invloed Laag Matig Hoog Zeer hoog
Zeer hoog 2
Personeel
Raad van Toezicht
De trainees
Hoog 1
Hulpverlenende instanties slachtoffers mensenhandel
Fondsen
Gemeente Amsterdam
Matig 3 4
Donateurs
Gasten bij Dignita
Laag

 

Stakeholdersdialoog:

 1. Beïnvloeder: veel invloed, matig belang: communicatie in de vorm van rapportages aan fondsen. Regelmatig contact met gemeente en hulpverlenende instanties.
 2. Sleutelfiguur: Veel invloed, groot belang: communicatie gebaseerd op intensief onderling samenwerken, zowel met personeel/vrijwilligers/stagairs als met de deelnemende trainees, minimaal op wekelijkse basis. Met de Raad van toezicht vindt minimaal twee keer per jaar overleg plaats om de strategie te bepalen.
 3. Toeschouwer: weinig invloed, weinig belang
 4. Belanghebbende: communicatie op basis van informeren, door middel van onze kwartaal nieuwsbrief en persoonlijke gesprekken in de restaurants tussen werknemers en gasten.

Hier vindt u de samenvatting van Stichting Dignita.

Beperking op winstuitkering is niet vastgelegd in de statuten van de holding, aangezien de stichting 100% eigenaar is. Als er winstuitkering plaats vindt dan zou dat enkel naar de stichting kunnen gaan. Winsten worden naar behoefte van exploitatiebegroting uitgekeerd aan de stichting. Overige winst wordt vanuit de Holding BV geherinvesteerd of opgepot.

Er zijn geen externe aandeelhouders. De RVT en directie zullen geen aandelen uitgeven aan externe partijen.

Not For Sale hanteert een marktconforme beloning waarbij de best betaalde medewerker 4 maal zoveel verdient als de laagst betaalde medewerker.